Greek Tortoise

Also known as Testudo Graeca tortoise